27 Eylül 2022

Vakıf Senedi

ÇOCUK BÖBREK VAKFI
RESMİ SENEDİ

I. BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

GİRİŞ
Bu vakıf senedinin altında adları yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI
MADDE 1 – Vakfın adı “ÇOCUK BÖBREK VAKFI”dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2 – Vakfın merkezi İstanbul ili Bakırköy ilçesinde olup “E-5 Karayolu Üzeri, Lepra Hastanesi Yolu No:1 Bakırköy” adresindedir. Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla vakıf merkezinin adres değişikliği yapılabilir; yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN AMAÇLARI
MADDE 3 – Vakfın amacı “böbrek hastası çocuklara maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmaya çalışmak” olup hizmet konuları ise aşağıda gösterilmiştir.
3.1. Son dönem böbrek hastası çocuklar için tedavi, diyaliz ve rehabilitasyon merkezi kurarak bu çocukların tedavilerini ve eğitimlerini gerçekleştirmek, topluma üretken fertler yetiştirmek. Çocuk böbrek transplantasyon merkezi kurarak çocuklarda böbrek nakli için en mükemmel olanakları, araç ve gereçleri sağlamak.
3.2. Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile gerekli röntgen, ültrason, laboratuar vb. çağdaş tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek.
3.3. Böbrek hastası çocukları topluma kazandırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunmak, ekonomik ve sosyal manada sorunlarını çözümlemek.
3.4. Hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli gibi özel eğitim gerektiren dallarda yardımcı personelin yetişmesi ve daha verimli olabilmesi için teşvik olanakları yaratmak.
3.5. Öncelikle böbrek olmak üzere organ bağışının toplumda daha yaygın hale gelmesi için çalışmalarda bulunmak.
3.6. Çocuk böbrek hastalıklarıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı yıllık eğitim programı içerisinde panel, seminer, kurs ve kongre gibi her türlü bilimsel etkinliklerde bulunmak.
3.7. Çocuk böbrek sağlığı konusunda çalışanlara her türlü eğitim olanağını araştırmak. Bu konuda maddi destek sağlamaya çalışmak. Çocuk böbrek sağlığı konusunda eğitim görmek amacıyla doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli yurt içi ve yurt dışı eğitim merkezlerine göndermek.
3.8. Vakfa bir yayın organı kazandırmak. Çocuk böbrek hastalıklarıyla ilgili her türlü bilginin yaygınlaştırılmasına çalışmak. Uyarıcı yayınlar ve toplantılarla böbrek hastalıklarında koruyucu hekimliğe yardımcı olmak. 3.9. Hemodiyalize bağımlı çocukların seyahat özgürlüğü engelini ortadan kaldırmaya yönelik olarak ülke ve dünya hemodiyalize bağımlı çocuklara diğer hemodiyaliz merkezleri ile işbirliği yapmak. Gerekli gördüğü yerlerde yeni hemodiyaliz üniteleri kurmak.
3.10. Çocuk böbrek sağlığına katkıları nedeniyle bilimsel ve sosyal alanlarda yarışma düzenlemek ve ödül vermek.
3.11. Çocuk böbrek sağlığına katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışından konuklar davet etmek ve bunun için her türlü organizasyonlarda bulunmak.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK GAYESİYLE YAPABİLECEĞİ İŞLER
MADDE 4 – Vakıf amacına ulaşabilmek için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakfın malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini artırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, banka fonu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirmeye, satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve gerekli yasal izin alındığında yurt dışındaki Vakıflar ile her türlü işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle vakıf amaçları doğrultusunda ortaklıklar tesis etmeye ve/veya bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya da kâr payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imal ve ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek, gayrimenkul rehini gibi mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisini kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabulen Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya,kredi kullanmaya,teşvik almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, ipotek vermeye; kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, ödünç nedeniyle faiz ve komisyon ödemeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, sandıklar, ortaklıklar, şirketler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir başkasına işlettirmeye; Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, fon kurma ve sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI
MADDE 5
– Vakfın kuruluş malvarlığı, vakıf senedine ekli listede gösterilen kurucuların vakfettikleri paralardan oluşan 100.000.00YTL’dir. Vakıf bu varlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

II. BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ
VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6
– Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1. Mütevelli Heyeti

6.2. Yönetim Kurulu 

6.3. Denetçiler

MÜTEVELLİ HEYETİ
MADDE 7
– Mütevelli Heyeti, vakfın karar organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
7.1. Mütevelli heyeti 27. maddede isimleri yer alan 2 Tüzel Kişi ve 69 gerçek kişiden oluşur. Kurucu vakfedenlerin yerini halefleri alır. Mütevelli sıfatını kaybedenlerin yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile yeni mütevelli seçilir.
7.2. Mütevelli Heyeti, vakıf başkanının çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl Mart ayında olağan olarak toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Mütevelli Heyeti toplantıları vakıf başkanı ve mütevelli heyetçe seçilecek bir başkan yardımcısı ile bir sekreterden oluşan divan tarafından yönetilir.
7.3. Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı Mütevellilerin tam sayısının yarısından bir fazlası olup, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanmadığı takdirde en geç bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. İkinci toplantıda en az 10 Mütevellinin katılması zorunludur. Mütevelli heyet toplantılarında, mütevelliler vekaleten temsil edilemezler.
7.4. Mütevelliler birbirini izleyen üç toplantıya katılmadıkları takdirde mütevelli sıfatları kendiliğinden düşer. Yurt dışında ikamet eden Mütevelliler için bu madde uygulanmaz.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 8 –
Mütevelli Heyetin görev yetkileri şunlardır.
8.1. Yasa hükümleri ve yetkili kurumların talimatları doğrultusunda vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için hizmet konuları yönünde gerekli kararları almak.
8.2. Mart ayı olağan toplantısında geçmiş çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetçilerin düzenleyeceği denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarını inceleyip onaylamak. Yönetim Kurulu, Denetçiler ve vakıf başkanını aklamak. Gelecek yıla ait yönetim kurulu çalışma programı ile bütçesini görüşüp karara bağlamak.
8.3. Görevleri sona eren vakıf başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin asil ve yedeklerini seçmek.
8.4. Yönetim kurulunun vakfın dağıtılması hakkındaki teklifini değerlendirip karara bağlamak
8.5. Vakıf Resmi Senedi değişiklik önerileri hakkında karar vermek.
8.6. Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen mütevelliler hakkında karar vermek.

VAKIF BAŞKANI
MADDE 9
– Vakıf Yönetim Kurul Başkanı, Mütevelli Heyet Başkanı olarak Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup, Mütevelli Heyet toplantısında gizli oyla (2) yıllık süre için seçilir. Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan Vekili görevi yeni Mütevelli Heyet Toplantısına kadar yürütür ve en geç iki ay içinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçimi yapılır.

 

VAKIF BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 10
– Vakıf Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
10.1. Vakfı, Mütevelli Heyetini ve Yönetim Kurulunu temsil etmek.
10.2. Mütevelli Heyet toplantı gündemini saptamak, Mütevellileri toplantıya çağırmak ve kararlarını uygulamak.
10.3. Yönetim Kurulu toplantısı gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırmak, çalışmalarını yönetmek ve kararlarını uygulamak.
10.4. Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak.
10.5 Vakfın malvarlığının korunmasını, harcamalarının yasalar ve Resmi Senet Hükümlerine uygunluğunu gözetmek.
10.6. Yasalar ve Resmi Senet de belirtilen diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU
MADDE 11
– Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
11.1. Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantısında, Mütevelliler arasından gizli oyla (2) yıllık süre için ayrı seçilen Vakıf Başkanı ve (5) asil ve (3) yedek üye olmak üzere (6) üyeden oluşur. Seçimler sırasıyla başkan, daha sonra asil üyeler ve yedek üyeler seçimi yapılmak suretiyle tamamlanır.
11.2. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ile iktisadi işletmelerden sorumlu Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir Sayman ve hizmet konularına ilişkin görevli yönetmenler seçerek görev bölümü yapar.
11.3. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı (4) ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin yarıdan bir fazlasıdır.
11.4. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste (3) toplantıya katılmadıkları ya da bir çalışma dönemi içinde düzenlenen olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Ayrılan üyenin yerine üyenin seçildiği dönemin yedek üyesi çağrılır ve çağrılan üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.
11.5. Vakıf ya da Vakıf iktisadi işletmelerinde ücretle görev yapan Mütevelliler seçildikleri Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlerinden istifa etmedikçe başlayamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 12
– Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
12.1. Vakıf Bütçesi, çalışma dönemi faaliyet raporu ve gelecek dönem çalışma programı ile bilânço, gelir gider çizelgeleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,
12.2. Vakıf Başkanı, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman'dan oluşan yürütme birimini, belirleyeceği görevler doğrultusunda yetkili kılmak.
12.3. Vakıf Resmi Senedi değişiklik tasarısını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,
12.4. Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Mütevelliler, uzmanlar ve hayırseverlerden oluşacak süreli yada süresiz komiteler kurmak, alışmalarını izlemek, hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak ve onaylanan raporların uygulama yetkisini tanımak; gereğinde bu komitelere, Vakfı taahhüt ve borç altına sokmayacak biçimde Vakıf yönetiminin denetim ve gözetiminde fon oluşturma ve harcama yetkisini vermek ve bunun için özel yönetmelikler hazırlayıp uygulamak. 12.5. Şube, büro ve temsilciliklerin  çılmasına ve kapanmasına; İktisadi İşletmeler ve ortaklıklar kurulmasına karar vermek,
12.6. Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve dilekleri hakkında karar vermek,
12.7. Vakıf personelini ve iktisadi işletmelerin koordinatörlerini ve gerek duyulduğunda yönetim komitesi üyelerini atamak ve gereğinde görevlerinden almak,
12.8. Yasalar ve Resmi Senet’te belirtilen diğer görevleri yapmak,
12.9. Vakfın, iktisadi işletmelerinin ve iştiraklerinin menfaatlerine aykırı düşen işlemleri yapan, vakfın itibarını ağır şekilde zedeleyen ve zedelenmesine neden olan Mütevellilerin ihraç istemini mütevelli heyetin onayına sunmak.
12.10. Mütevelli tam sayısının ¼ ünün başvurusu halinde mütevelli heyetinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermek.

DENETİM KURULU
MADDE 13 – Denetçiler, Vakfın mali konularda denetimini yapmakla görevli olup Mütevelli Heyetçe açık oyla (2) yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedekten oluşur. Denetçiler en az üç ayda bir toplanır. Vakfın defter ve kayıtları ile gelir ve gider belgeleri üzerinde inceleme yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, asıl denetçinin seçildiği Dönemin yedek Denetçisi çağrılır ve asıl Denetçinin görev süresi tamamlanır. Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. Üç aylık incelemeleri sonucu saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,
Çalışma dönemi sonunda bilânço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyete ve yönetim kuruluna sunmak, Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak. En az iki denetçinin ve mütevelli tam sayısının en az % 20 sinin imzalı talebi ile gün,yer ve gündemi en az 30 gün öncesinden belirlenmek suretiyle (toplantı nedeninin ve ayrıntılı gerekçesinin belirtilmiş olması şartıyla) mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya doğrudan çağırmak, olağan veya olağanüstü mütevelli heyeti toplantı gündemine madde ekletmek.

III. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE
MADDE 14 –
Vakfın çalışması 1 Ocak da başlar ve 31 Aralık da sona erer, Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe yönetmeliğinde, tahmin edilen gelirler ile öngörülen gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE 15 –
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 15.1. Amaç ve hizmet konularına uygun ve en az 2/3 si 4962 Sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Genel, Özel ve Katma Bütçeli Daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.
15.2. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,
15.3. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz, prim, temettü ve komisyonlar.
15.4. Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortağı olduğu İktisadi İşletmeler ve girişimlerden elde edilecek gelirler,
15.5. Vakfın amacına uygun olarak yapılacak ve malvarlığına ilave niteliği taşımayan şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da ölüme bağlı olmayan bağışlar,
15.6. Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, kermes ve piyangolardan elde edilecek gelirler,
15.7. Her türlü yayınlardan sağlanacak gelirler,
15.8. Vakfın amaçlarına uygun olarak, vakıf dışında gerekli yasal izinler alınarak makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak,yardım pulu çıkararak,eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle toplanan yardımlar.
15.9. Diğer gelirler.

MALİ UYGULAMALAR
MADDE 16 –
Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
16.1. Vakfın yönetimi; yıl içinde elde ettiği gelirlerin 1/3 ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkilidir.
16.2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.
16.3. Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen ödenekler, hiç bir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
16.4. Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde %10 kapasitede yetenekli ancak maddi bakımdan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin %10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir.
16.5. Vakfın gelir kaynaklarını elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

YEDEK AKÇE
MADDE 17 –
Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile denetim giderlerine katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın %5'i oranında yedek akçe ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile Vakfa bağlı İktisadi İşletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere (10) uncu yıl olağan Mütevelli Heyet toplantısında, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe birikimi yeterli bulunursa yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşülür.

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI MADDE 18 – Kamu görevlileri hariç Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulu Üyelerine, yıllık bütçelerde yer almak kaydıyla aylık ödenekler ödenebilir. Aylık ödenekler, bir Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını geçemez. Vakıftaki görevleri sebebiyle yönetici ve çalışanların yaptıkları yol gideri, konaklama gideri ve diğer masraflar kendilerine ödenir.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ
MADDE 19 –
Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; sağlık, uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi İşletmeleri kurulabilir. Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Vakıf iktisadi işletmeleri Yönetmeliğinde Vakfın tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları, İşletmenin yönetim biçimi ve temsili, İşletme
yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışıklığı konusu, İşletmenin denetimi gibi hükümler yer alır. Vakıf İktisadi İşletmeleri, Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil ettirilir.

VAKIF TAŞINMAZ MALLARINDA DEĞİŞİKLİK
MADDE 20 –
Vakfın amaç ve hizmetleri konularına özgülenmiş olup da vakfetme bağışlama ve satın alma yolu ile vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallardan, geliri giderini karşılamayanlar ya da değerine uygun gelir getirmeyenler Yönetim Kurulu isteği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önerisi ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile daha yararlı herhangi bir mal ya da para ile değiştirilebilir.

IV. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
VAKIF ÖRGÜTÜ
MADDE 21 –
Vakfın merkez örgütü yönetim kurulunca atanmış yeteri kadar personelden oluşur. Örgütün kadrosu, yetki, görev ve sorumlulukları ile özlük hakları Yönetim Kurulunca hazırlanmış personel Özlük Hakları yönetmeliğinde belirlenir.

VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK
MADDE 22 –
Vakıf Resmi Senedinde belirtilen amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakıf yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Mütevelli Heyetin ¾ oranında alacağı oy çokluğu kararı ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir. 

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 23 –
Vakfın devamına yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyet Vakfın dağıtılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri yönetim Kurulunca yapılır. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra hazırlanan dağılma bilânçosu gereğince çıkacak Vakıf malvarlığı İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Nefroloji Bilim Dalına intikal eder.

HÜKÜM EKSİKLİGİ
MADDE 24 –
Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 Sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER
MADDE 25 –
Vakıf Resmi Senedinin uygulanmasında gerekli yönetmelikleri hazırlayıp uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

KALDIRILAN MADDELER
MADDE 26 –
Vakıf Resmi Senedinin bu defa yapılan değişikliğinden önceki 12. – 13. – 15. – 17. – 19. – 20. maddeler kaldırılmıştır.

MÜTEVELLİ HEYET
MADDE 27 –
Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri aşağıdadır.

 1. AKDUMAN, Ayşe Siret
 2. AKKİRPİK, Candan
 3. ALPAY, Harika
 4. ANDER, Ali Haluk
 5. BAKİ, Emine Leyla
 6. Berben Ekspres Nak. ve Tic. Ltd. Şti.
 7. BERKER, Mehmet
 8. BERKOL, Tevfik Emin
 9. BOYRAZ, Metin
 10. BOZKURT, Cem Fadıl
 11. BÜYÜKARKIN, Bekir Sıtkı
 12. ÇALIŞKAN, Salim
 13. ÇINAR, Yalçın
 14. ÇİLİNGİR, M. Tayfun
 15. ÇORUH, Enver
 16. DİNÇER, Mustafa Orhan
 17. DİNDAR, Seçkin 18) EKŞİ, Aysel
 18. EMRAĞ, Nuray
 19. ERK, Timur
 20. GÖKYİĞİT, Turgut
 21. GÖZEN, Ümran
 22. GÜVEN, Birsen
 23. HATİPOĞULLARI, Erdoğan
 24. İLTER, Özdemir
 25. İMRE, Nazlı Nilüfer
 26. İYAZ, Ayşe Nur
 27. KARABAL, Erhan
 28. NASIR, Mehmet Muhteşem
 29. NAYIR, Ahmet Nevzat
 30. Obdan Gümrükleme Tic. Ltd. Şti.
 31. ORAL, Gökhan
 32. ORAL, Orhan
 33. ORHON, Mehmet İhsan
 34. ÖZALTAN, Muhsine Sevim
 35. ÖZCAN, Selami
 36. ÖZENLİ, Muhterem
 37. ÖZER, Şahap
 38. ÖZGÖZÜKARA, Abdullah
 39. ÖZGÜR, Hafize Fezal
 40. ÖZGÜR,Abdülkadir
 41. PAKSOY, Ayhan
 42. PAMUK, Emin Selim
 43. PAMUK, Emine Halide
 44. SAYLAN, Türkan
 45. SOMERSAN, Birsen
 46. SOYBAY, Hüsamettin Selçuk
 47. SÖZEN, Nurettin
 48. TANMAN, Faik
 49. TANMAN, Mehmet Cüneyt
 50. TUNCA, Yurdagül
 51. UZER, Adil
 52. ÜNAL, Sevim
 53. YAKACIKLI, Süleyman
 54. YELMEN, Hasan
 55. YEŞİLKAYA, Mualla
 56. YILMAZ, Ayşe 58) YÜRÜR, Fatma
 57. YÜRÜR, Hüseyin
 58. YÜZAK, Hafize Güner
 59. YÜZAK, Hayriye Özlem
 60. BAŞKAN, Tanıl
 61. DEMİREL, Tufan
 62. ERKUT, Celal
 63. ERÖZÜ, Cem
 64. GÖKYİĞİT,Lale
 65. GÖNEN, Emel
 66. (Zamantılı)NAYIR, Dilek
 67. ÜNER, Güldehan Özyol
 68. ÜNER, Tunç
 69. YÜRÜR ,Leyla